top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel  1 - Verplichtingen Rijvoordeel verkeersschool.

Onder ‘lesovereenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van opdracht met kandidaat als opdrachtgever en Rijvoordeel Verkeersschool als opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na inschrijving door de leerling tot aan schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst door de leerling of Rijvooordeel Verkeersschool als bedoeld in deze voorwaarden. De lesovereenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek door de leerling, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

Rijvoordeel Verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.

 2. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door Rijvoordeel Verkeersschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) of de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (verder: CCV) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan Rijvoordeel Verkeersschool heeft voldaan.

 3. Dat de leerling die via Rijvoordeel Verkeersschool het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit praktijkonderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.

 4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 50 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

 5. Dat er een verzekering is afgesloten welke in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,00 tegen aansprakelijkheid van Rijvoordeel Verkeersschool jegens de leerling.

Artikel  2 - Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Rijvoordeel Verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.

 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Rijvoordeel Verkeersschool telefonisch of per e-mail te worden gedaan. De leerling kan van de medewerkers van Rijvoordeel Verkeersschool een schriftelijke bevestiging per e-mail verzoeken als bewijs van tijdige afzegging. Indien de leerling per email een rijles afzegt, dient er door de leerling een leesbevestiging van Rijvoordeel Verkeersschool overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt de leerling desalniettemin niet in rekening gebracht als uitsluitend van overmacht in zin van artikel 6:75 BW sprake is, zoals een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis, of een begrafenis van een familielid tot en met de 2e graad.

 3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.

 4. Het met Rijvoordeel Verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek, na te komen.

 5. De leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.

 6. Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Rijvoordeel Verkeersschool vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Rijvoordeel Verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Rijvoordeel Verkeersschool is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.

 8. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.

 9. Bezoekers van Rijvoordeel Verkeersschool die via de website een Proefles of aanmelden voor rijlessen, stemmen daarmee in om (telefonisch) benaderd te worden door onze medewerk(st)ers.

Artikel  3 - Betaling

 1. Rijvoordeel Verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan Proefles in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de Proefles te voldoen.

 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen als ook voor lespakketten.

 3. Rijvoordeel Verkeersschool is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De lesovereenkomst is geldig na ondertekening door de leerling tot aan schriftelijke opzegging door de leerling of Rijvoordeel Verkeersschool, dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling. Uitsluitend de leerling, en niet het bedrijf of de ouder, heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de lesovereenkomst met Rijvoordeel Verkeersschool schriftelijk te ontbinden.

 4. Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.

 5. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan Rijvoordeel Verkeersschool niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Rijvoordeel Verkeersschool is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.

 6. Rijvoordeel Verkeersschool zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen voor de AVD examen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan Rijvoordeel Verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is Rijvoordeel Verkeersschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Rijvoordeel Verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie Rijvoordeel Verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

 7. Indien de leerling in het verzuim blijft als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan Rijvoordeel Verkeersschool te betalen, is Rijvoordeel Verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. Rijvoordeel Verkeersschool dient de leerling van de opzegging in kennis te stellen.

Artikel  4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen onderzoek).

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan Rijvoordeel Verkeersschool te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het onderzoek. Mocht de leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het onderzoek aan Rijvoordeel Verkeersschool hebben betaald, dan is Rijvoordeel Verkeersschool gerechtigd om het onderzoek te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan Rijvoordeel Verkeersschool te voldoen.

 2. Veertien dagen na betaling van de kosten verbonden aan de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in de administratie van Rijvoordeel Verkeersschool waaruit blijkt dat zijn aanvraag bij het CBR of het CCV is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.

 3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan Rijvoordeel Verkeersschool is opgegeven, dan zijn kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Rijvoordeel Verkeersschool.

 5. Rijvoordeel Verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek integraal door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel  5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid.

 1. Indien het CBR en CCV het onderzoek wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Rijvoordeel Verkeersschool de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Rijvoordeel Verkeersschool geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling aan Rijvoordeel Verkeersschool betaald te worden.

 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

  1. Een familielid tot en met de 2e graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

  2. Een familielid tot en met de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

  3. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

  4. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR of het CCV wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is, zal Rijvoordeel Verkeersschool ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

 3. In de in het tweede lid genoemde gevallen (met uitzondering van sub lid A) garandeert Rijvoordeel Verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis lessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel  6 - Beëindiging van de lesovereenkomst.

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als Rijvoordeel Verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij Rijvoordeel Verkeersschool mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen (Pakket afgenomen) of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lesuren vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede eventuele incassokosten, alsmede de door Rijvoordeel Verkeersschool betaalde kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld, aan Rijvoordeel Verkeersschool te betalen. Indien het bedrag voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal Rijvoordeel Verkeersschool het verschuldigde bedrag pro rata de reeds genoten lesuren binnen twee weken restitueren onder aftrek van de door Rijvoordeel Verkeersschool betaalde / voorgeschoten kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld en onder aftrek van de te maken administratiekosten.

 3. Rijvoordeel Verkeersschool kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vast overeengekomen periode beëindigen om gewichtige redenen. Hetgeen hiervoor in het tweede lid is vermeld ten aanzien van de restitutie van vooruitbetaalde bedragen, wordt ook bij opzegging door Rijvoordeel Verkeersschool toegepast.

 

 

Artikel  7 - Vrijwaring.

 1. Rijvoordeel Verkeersschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 2. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Rijvoordeel Verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 3. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling Rijvoordeel Verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel  8 - Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Rijvoordeel Verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Rijvoordeel Verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen niet beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten.

 

Artikel 9 – Klachtenprocedure.

Indien de leerling een klacht heeft kan hij deze sturen naar de klantenservice (rijvoordeel@hotmail.com) onder vermelding van klacht. Onze klachtfunctionaris zal deze klacht vertrouwelijk behandelen en binnen twee weken reageren, mocht het onverhoopt niet lukken de klacht binnen genoemde termijn te behandelen dan zal de leerling hiervan op de hoogte worden gesteld met toelichting over het uitstel en wanneer Rijvoordeel Verkeersschool verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

 

 

Artikel  10 - Wijzigingen algemene voorwaarden

Rijvoordeel Verkeersschool is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij Rijvoordeel Verkeersschool hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.rijvoordeel.nl/algemene-voorwaarden.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Rijvoordeel Verkeersschool
Transistorstraat 56G
1322 CG Almere
036-2340401

www.rijvoordeel.nl

bottom of page